KONFERENCA | ŠOLA in MUZEJI v evropskem letu kulturne dediščine

 

Vabimo vas k prijavi prispevka za II. strokovno / znanstveno mednarodno konferenco v obliki strokovnih ali znanstvenih referatov, evalvacij, analiz, študij primerov in plakatov (predstavitev strokovnega dela, ki je še v procesu). Rok za prijavo prispevkov 25. januar 2018. Rok za prijavo udeležbe najmanj 3 dni pred pričetkom konference. Prijavice pošljete na e-mail: info@educaizobrazevanje.si.

 

 

PRIJAVNICA za aktivno udeležbo na konferenci s prikazom dobre prakse [PDF] do 25. januarja 2018. Aktivni udeleženci naj pošljejo naslov prispevka (referata ali predstavitve plakata) in kratek povzetek vsebine (do 100 besed).

 

PRIJAVNICA za udeležbo na konferenci [PDF] do 20. marca 2018.

 

 

Konferenca bo potekala med 23. in 24. marcem 2018 na več prizoriščih v središču Ljubljane, v ustanovah Muzejske ploščadi Metelkova v predelu Tabor. Več informacij in navodila za aktivne udeležence na spletni strani www.šolainmuzeji.si

 

 

Namen konference

 • Skrbna pedagoška priprava otrok v vrtcu oziroma v šoli na obisk muzeja na eni ter prilagojeni pedagoško/didaktični pristopi s strani muzejskih kustosov/pedagogov na drugi strani postajajo v sodobni muzejski pedagogiki ključ do uspešnega sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in muzeji.
 • Kvalitativni dvig muzejsko-pedagoške teorije in prakse ter iskanje medsebojnih sinergij med vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami ter muzeji in galerijami je temeljni namen in hkrati ambicija te edinstvene konference, ki v letu 2018 v drugi izvedbi dobiva tudi mednarodno razsežnost!

 

Osrednji vsebinski sklopi posveta

Na posvetu so predvideni štirje sklopi, znotraj katerih bodo prispevki razvrščeni. Teme, ki nas bodo še posebej zanimale so tako naslednje:

 • Učni načrti in kulturna dediščina v muzejih (povezave in analize na ravni učnih ciljev, vsebin, metod in oblik dela, pomen tacitnega znanja, izkustveno učenje, konstruktivizem, …)
 • Medpredmetno povezovanje v šolah in muzejih (povezave na ravni učnih ciljev in vsebin, nadgrajevanje znanja, …)
 • Kulturna dediščina in oblikovanje identitete (osebna, lokalna in nacionalna identiteta, osebnostni razvoj, …)
 • Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti pri spoznavanju kulturne dediščine.

 

Ameriški filozof in pedagog John Dewey (1859–1952), ki v zadnjem času bolj poglobljeno zanima tudi slovenske raziskovalce pedagogike, je v povezovanju šole z ustanovami, kot so muzeji in knjižnice, videl »združitev vsega, kar je edukacijsko«. Kot predstavnik pragmatistične pedagoške smeri, je šolo videl kot obliko aktivnega učenja, ki naj bo čim bolj življenjsko (smiselno), v to filozofijo izobraževanja pa je vključil tudi muzej. Brez muzeja si Dewey ni predstavljal »edukacije, ki bo pri vseh oblikovala sposobnosti za življenje v demokratični družbi in za oblikovanje demokratične družbe«. Deweyju se je zdelo medinstitucionalno sodelovanje temeljno za relevantno, z življenjem in ne samo s poklicem povezano učenje, saj je v šoli »veliko skrajno nepomembnih učnih vsebin«, ki so »polne naučenih dejstev, ki sploh niso dejstva, in se jih je pozneje treba odučiti«, nasprotno pa so v knjižnicah in muzejih »zbrani, vzdrževani in urejeni najboljši viri preteklosti«. Tem virom preteklosti danes rečemo kulturna dediščina.

 

Med sodobne pedagoške izzive v teoriji in praksi gotovo sodi institucionalno partnerstvo – povezovanje ustanov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega ter poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja pa tudi izobraževanja odraslih s kulturnimi in z drugimi ustanovami, kjer je moč priti v stik s kulturno dediščino. Namen takega povezovanja je kakovostnejša vzgoja in izobraževanje. Med temi ustanovami velja posebej poudariti muzeje (v najširšem pomenu besede). Po zaslugi slovenskih muzejev so učiteljem možnosti, ki jih za uresničevanje ciljev kurikuluma nudi muzej, že dodobra znane. Tudi zapis v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS, da je eden izmed splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja »zagotavljanje sodelovanja med vzgojno- izobraževalnimi ustanovami in širšim okoljem« ter pogoste omembe muzejev in kulturne dediščine v učnih načrtih (v kontekstu ciljev, vsebin ali didaktičnih priporočil oz. strategij poučevanja) na vseh ravneh izobraževanja, napotujejo učitelje na pogosto obiskovanje muzejev. Kljub temu pa statistični podatki o komplementarnosti poučevanja kažejo, da tovrstno sodelovanje še ni izkoriščeno v zadostni meri.

 

Danes v Sloveniji pravih raziskav o pomenu in vplivu obiskovanja muzejev kot avtentičnih kulturnih okolij na vzgojo in izobraževanje pravzaprav nimamo, zato smo se odločili za strokovni posvet oz. konferenco, ki je namenjena tako učiteljem na vseh ravneh izobraževanja kot kustosom muzejev in drugih inštitucij, ki ohranjajo kulturno dediščino in se na kakršenkoli način ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem.

 

Konferenčni organizator in soorganizatorji

Organizator konference je EDUCA Izobraževanje; soorganizatorji pa so:

 • Zavod RS za šolstvo
 • Univerzitet Novi Sad - Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju
 • Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za muzeologiju – Odjel za informacijske i komunikacijske znanosti
 • Narodni muzej Slovenije
 • Slovenski etnografski muzej
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
 • Slovenski šolski muzej
 • Slovensko muzejsko društvo
 • Moderna galerija plus Muzej sodobne umetnosti Metelkova
 • ICOM international Council of museums Bosnia Herzegovina

Educa izobraževanje se že 26 let uspešno posveča organizaciji izobraževalnih dogodkov. Še posebej izobraževanju na področju vzgoje in izobraževanja. V teh letih smo izvedli okoli 240 seminarjev, posvetov, konferenc in delavnic s preko 720 uglednimi predavatelji ter z okoli 11.400 zadovoljnimi udeleženci.

 

Predavatelji

Konferenca bo potekala v obliki plenarnih predavanj in strokovnih ter znanstvenih referatov v sekcijah. Dobrodošle so tudi predstavitve plakatov/poster prezentacije. Vabljene plenarne predavateljice bodo:

 • Dr. Metoda Kemperl, programski vodja posveta, redna profesorica za umetnostno zgodovino na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani; je koordinatorica podiplomskega študija muzejske pedagogike; na predavanju bo spregovorila O slovenski osnovni šoli in umetnostnih muzejih
 • Dr. Tamara Kisovar Ivanda, predavateljica na Sveučilišču v Zadru – Oddelek za izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev. Spregovorila bo o Sodelovanju muzeja in šole iz perspektive učenčevega doživljanja muzeja
 • Dr. Jovana Milutinović, redna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Novem Sadu. Spregovorila bo o Vzgojno-izobraževalni praksi v muzeju v luči kritične pedagogike
 • Dr. Željka Miklošević, postdoktorandka na Filozofski fakulteti Sveučilišča v Zagrebu-Katedra za muzeologijo. Spregovorila bo o Pomenu šole in učencev za hrvaške muzeje
 • Mag. Natalija F. Kocjančič, pedagoška svetovalka za likovno vzgojo na Zavodu RS za šolstvo. Spregovorila bo o Vplivu umetnosti v vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov
 • Doc. ddr. Verena Vidrih Perko, arheologinja in muzeologinja, muzejska svetnica Gorenjskega muzeja, sodelavka oddelka za arheologijo in soustanoviteljica doktorskega študija heritologije na FF UL. Spregovorila bo O vlogi kulturne dediščine pri oblikovanju identitete in pomenu konvivalnih znanj, ki jih muzeji posredujejo.

Nabor prijavljenih in izbranih predavateljev v sekcijah ter avtorjev plakatov bomo objavili naknadno po izteku roka za prijavo in izbor.

 

V okviru konference bosta organizirana obiska (in vodena ogleda) Narodnega muzeja Slovenije (nova stalna razstava) in Slovenskega šolskega muzeja, kjer nam bodo podrobneje predstavili njihova muzeja kot avtentični učni okolji, njihove pedagoške programe in inovativne pristope, ki jih uporabljajo v vzgojno-izobraževalnem procesu za spodbujanje poglobljenega spoznavanja in razumevanja kulturne dediščine.

 

Ker ima konferenca mednarodni značaj bodo uradni jeziki slovenski, hrvaški in srbski ter uradni jeziki BIH (bosanski, srbski in hrvaški jezik) brez prevajanj. Bomo pa kajpak v konferenčnih gradivih zagotovili povzetke v slovenskem jeziku za tuja ter povzetke v srbskem oz. hrvaškem jeziku za slovenska predavanja.

 

Lokacija, termin in trajanje posveta

Konferenca se bo pričela v petek, 23. marca ob 9.30 ter nadaljevala in zaključila v soboto 24. marca okoli 16.00 ure. Lokacije konference bodo na več prizoriščih v središču Ljubljane in sicer v ustanovah Muzejske ploščadi Metelkova v predelu Tabor (Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Zavod za varstvo kulturne dediščine ter v konferenčnih dvoranah Hotela Park). Vodeni ogledi pa bodo potekali prav tako v centru Ljubljane – v Narodnem muzeju Slovenije ter v Slovenskem šolskem muzeju. Zainteresirani za prenočevanje boste našli natančnejše informacije o ugodnejših konferenčnih prenočitvah

 

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za prvega udeleženca znaša 185,00 EUR + DDV (»early bird« prijava = 170,00 EUR + DDV); za vsakega naslednjega iz iste ustanove priznavamo 10 % popusta.

Aktivni udeleženci referatov v sekcijah ter pri predstavitvi plakatov so deležni znižane kotizacije, ki znaša 155,00 EUR + DDV (»early bird« prijava za aktivne udeležence = 145,00 EUR + DDV). Prav tako imajo znižano kotizacijo redni študenti brez prispevka in sicer 50,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje prisotnost na konferenci, napitke in zakusko med odmori, večerno druženje s posebnim programom, strokovno gradivo ter vodena ogleda Narodnega muzeja Ljubljana ter Slovenskega šolskega muzeja. Kotizacijo plačate na osnovi izstavljenega e-računa. »Early bird » prijave veljajo do vključno 19. januarja 2018.

 

Informacije, prijave in odjave

Podrobnejše informacije:

EDUCA Izobraževanja Gradnikove brigade 23, P. P. 181, 5000 Nova Gorica, tel.: 08 2053 225, fax: 08 2053 226, stefan@educaizobrazevanje.si, info@educaizobrazevanje.si

Pisno prijavo udeležencev pričakujemo najkasneje 3 dni pred pričetkom konference. Pisno prijavo aktivnih udeležencev pa pričakujemo najkasneje do 25. januarja 2018. Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti, faksu-u ali e-pošti.

 

 

Okviren program posveta

Petek, 23. marec 2018

08.30 – 09.30 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV IN KAVA DOBRODOŠLICE

09.30 – 09.45 OTVORITEV POSVETA IN POZDRAVNI NAGOVORI

 • Štefan Krapše, organizacijski vodja posveta, EDUCA izobraževanja
 • red. prof. dr. Metoda Kemperl, programski vodja, PeF Univerze v Ljubljani
 • dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo
 • dr. Jovana Milutinović, Filozofska fakulteta Univerze v Novem Sadu
 • dr. Tamara Kisovar Ivanda, Sveučilišče v Zadru
 • dr. Željka Miklošević, Filozofska fakulteta Sveučilišča v Zagrebu
 • dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka - Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
 • Anton Peršak,minister - Ministrstvo RS za kulturo

09.45 – 11.30 PLENARNA PREDAVANJA 1. del

 • mag. Natalija F. Kocjančič, pedagoška svetovalka za likovno vzgojo na Zavodu RS za šolstvo: Vpliv umetnosti v vzgoji in izobraževanju otrok in mladostnikov
 • dr. Tamara Kisovar Ivanda, predavateljica na Sveučilišču v Zadru – Oddelek za izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev: Suradnja muzeja i škole iz perspektive učeničkog doživljaja muzeja
 • dr. Jovana Milutinović, redna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Novem Sadu: Vaspitno-obrazovna praksa u muzeju u svetlu kritičke pedagogije

11.30 – 12.00 ODMOR

12.00 – 13.30 PREDSTAVITEV REFERATOV PO SEKCIJAH OZ. IZVEDBA DELAVNIC

 • Učni načrti in kulturna dediščina v muzejih
 • Medpredmetno povezovanje v šolah in muzejih
 • Kulturna dediščina in oblikovanje identitete
 • Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti pri spoznavanju kulturne dediščine

13.30 – 14.00 ODMOR

14.30 – 16.30 ŠTUDIJA PRIMERA

 • Narodni muzej Slovenije kot avtentično učno okolje s predstavitvijo njihovih pedagoških programov in inovativnih pristopov, ki jih uporabljajo v vzgojno-izobraževalnem procesu za spodbujanje poglobljenega spoznavanja in razumevanja kulturne dediščine

PREDSTAVITEV PLAKATOV bo potekala v konferenčnem preddverju med 8.30 in 14.00 uro.

19.45… VEČERNI PROGRAM

 

Sobota, 24. marec 2018

08.30 – 10.00 PLENARNA PREDAVANJA 2. del

 • red. prof. dr. Metoda Kemperl, programski vodja posveta, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani: Slovenska osnovna šola in umetnostni muzeji
 • dr. Željka Miklošević, postdoktorandka na Filozofski fakulteti Sveučilišča v Zagrebu-Katedra za muzeologijo: Važnost škole i školaraca za muzeje
 • doc. ddr. Verena Vidrih Perko, arheologinja in muzeologinja, muzejska svetnica Gorenjskega muzeja, sodelavka oddelka za arheologijo in soustanoviteljica doktorskega študija heritologije na FF UL: O vlogi kulturne dediščine pri oblikovanju identitete in pomenu konvivalnih znanj, ki jih muzeji posredujejo

10.00 – 10.15 ODMOR

10.15 – 12.15 PREDSTAVITEV REFERATOV PO SEKCIJAH

A. Učni načrti in kulturna dediščina v muzejih

B. Medpredmetno povezovanje v šolah in muzejih

C. Kulturna dediščina in oblikovanje identitete

D. Sodobni muzejsko-pedagoški pristopi in posebnosti pri spoznavanju

kulturne dediščine

12.15 – 12.45 ODMOR

12.45 – 14.00 OMIZJE

Sodelovanje med šolami in muzeji v Sloveniji, Srbiji, Hrvaškem ter v BIH (kot muzejsko-pedagoške vzporednice)

14.15 – 15.45 ŠTUDIJA PRIMERA

Slovenski šolski muzej kot avtentično učno okolje s predstavitvijo njihovih pedagoških programov in inovativnih pristopov, ki jih uporabljajo v vzgojno-izobraževalnem procesu za spodbujanje poglobljenega spoznavanja in razumevanja kulturne dediščine

15.45 – 16.00 SKLEPNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK KONFERENCE

 

Organizator si pridržuje pravico do manjših programskih sprememb oz. do odpovedi konference v primeru premajhnega števila udeležencev, o čemer boste pravočasno obveščeni.